„Europejski   Fundusz   Rolny   na   rzecz   Rozwoju   Obszarów Wiejskich:

Europa   inwestująca   w   obszary   wiejskie.”

 

Gmina Podedwórze  informuje, że realizuje Operację o tytule „ Boisko sportowo – rekreacyjne z wyposażeniem”.

     Celem Operacji jest  poprawę stanu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, wzmocnienie więzi międzyludzkich z terenu objętego działalnością Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań”, promocja miejscowości, pobudzenie i aktywizacja mieszkańców miejscowości i gminy poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej.

     Operacja  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania  413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt, objęta Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

     W odpowiedzi na  Konkurs I/2012 ogłoszony przez Lokalna Grupę Działania „ Jagiellońska Przystań”  w ramach działania „ Male projekty”, Gmina Podedworze złożyła w dniu 11 czerwca   2012 r  wniosek o dofinansowanie   operacji „ Boisko sportowo – rekreacyjne z wyposażeniem”

W dniu 25 września 2013 r. została podpisana umowa o numerze: 01774-6930-UM0342687/12 pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez  Sławomira Sosnowskiego – Wicemarszałka Województwa  i Jacka Sobczaka - Wicemarszałka Województwa, a Gminą Podedwórze z siedzibą w Podedwórzu jako beneficjentem reprezentowanym przez Krzysztofa Chilczuka - Wójta Gminy.

Całkowita wartość operacji – 6 772,71 zł

Wartość dofinansowania - 5 418,16 zł  co stanowi 80%  kwoty poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego udzielono zamówienia  dla Pani Katarzyny Zieńczuk, Opole 79, 21-222 Podedworze, Umowa o dzieło Nr WZU.032.61.2012 z dnia 22 listopada 2012 r.  na wykonanie boiska sportowo- rekreacyjnego z wyposażeniem.

Boisko zostało wykonane  na działce nr 136 w miejscowości Mosty oraz odebrane przez Beneficjenta 17 października 2013 r.