„Europejski   Fundusz   Rolny   na   rzecz   Rozwoju   Obszarów Wiejskich:

Europa   inwestująca   w   obszary   wiejskie.”

 

     Gmina Podedwórze  informuje, że realizuje Operację o tytule „ Altanka w przestrzeni publicznej – miejsce aktywizacji mieszkańców”.

     Celem Operacji jest  poprawę stanu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, wzmocnienie więzi międzyludzkich z terenu objętego działalnością Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań”, promocja miejscowości, pobudzenie i aktywizacja mieszkańców gminy poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w formie altany.

     Operacja  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania  413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt, objęta Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

     W odpowiedzi na  Konkurs I/2012 ogłoszony przez Lokalna Grupę Działania „ Jagiellońska Przystań”  w ramach działania „ Male projekty”, Gmina Podedworze złożyła w dniu 11 czerwca   2012 r  wniosek o dofinansowanie   operacji „ Altanka w przestrzeni publicznej – miejsce aktywizacji mieszkańców”

     W dniu 11 września 2013 r. została podpisana umowa o numerze: 01735-6930-UM0342685/12 pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego z siedzibą    w Lublinie reprezentowanym przez  Sławomira Sosnowskiego – Wicemarszałka Województwa  i Jacka Sobczaka - Wicemarszałka Województwa, a Gminą Podedwórze z siedzibą w Podedwórzu jako beneficjentem reprezentowanym przez Krzysztofa Chilczuka - Wójta Gminy.

Całkowita wartość operacji – 8 900,00 zł

Wartość dofinansowania - 7 120,00 zł  co stanowi 80%  kwoty poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

     W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego udzielono zamówienia  dla Pana Rafała Waszczuka, ul. Polna 23, 21-205 Jabłoń,   Umowa o dzieło Nr WZU.032.28.2013 z dnia 12 września 2013 r.  na wykonania i ustawienie w terenie altanki.

     Altanka została wykonana i ustawiona w terenie na działce nr 82 w miejscowości Antopol oraz odebrana przez Beneficjenta 16 września 2013 r.

 

Dodatkowe informacje