RPO

Gmina Podedwórze informuje, ze rozpoczęła realizacje projektu; „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Podedwórze i Jabłoń” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 6 Ochrona Środowiska i Efektywne Wykorzystanie Zasobów Działania 6.4 Gospodarka wodno – ściekowa.
Przedmiot realizacji przez Gminie Podedwórze obejmuje „ Modernizację ujęcia wody Podedwórze ze stacja wodociągową w miejscowości Opole. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mosty”
Cel projektu: modernizacja ujęcia wody Podedwórze ze stacja wodociągową w miejscowości Opole- zakres modernizacji ujęcia wody „PODEDWÓRZE” obejmuje modernizację budynku stacji, remont okładzin i tynków wewnętrznych oraz posadzek, zmiany instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, modernizacje chlorowni oraz studni ujmujących wodę i drogi dojazdowej oraz modernizacje technologii wraz z wymianą rurociągów technologicznych oraz zmianę zagospodarowania działki i obiektów towarzyszących. W ramach zadania wykonany zostanie zestaw ogniw fotowoltaicznych o mocy 2,0 kW, które pozwolą na oszczędności w kosztach eksploatacyjnych, budowę sieci wodociągowej w miejscowości Mosty- budowa sieci wodociągowej projektowana jest na odcinkach o łącznej długości 812m.
Planowane efekty: poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz dostosowanie gospodarki wodnej w gminie Podedwórze do wymagań polski i Unii europejskiej, a tym samym przyczynienie się do realizacji celów polityki ekologicznej, unii Europejskiej tj. ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych przez objecie mieszkańców gminy Podedwórze nowoczesnym zmodernizowanym systemem wodociągowym
Wartość projektu: 2 470 036,64 zł. w tym wartość projektu Gminy Podedwórze 1 200 445,01 zł.
Wkład EFRR: 1 706 935, 88 zł.