RPO

Gmina Podedwórze informuje, że dnia 14 czerwca 2018 roku zostały odebrane roboty wykonane przez INVESTMIL Milanów w miejscowości Mosty.

Roboty dotyczyły projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Podedwórze i Jabłoń” zadania „Przebudowa ujęcia wody „PODEDWÓRZE” ze stacją wodociągową w m. Opole oraz budowie sieci w m. Mosty, finansowanego w 85% z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VI Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 6.4 Gospodarka wodno- ściekowa.

 

Część II zamówienia- Budowa sieci wodociągowej w m. Mosty.

W ramach zadania zostały wykonane następujące roboty:

  1. wybudowano sieć wodociągową o długości 875m,

  2. wykonano przyłącze wodociągowe o długości 66,90m wraz z wodomierzem do zdalnego odczytu i automatycznego przesyłania stanu licznika,

  3. wykonano 32 nakładki radiowe modułowe na istniejących wodomierzach umożliwiające odczyt zużywanej wody i automatyczne przesyłanie stanu licznika.

Wójt

/-/ Krzysztof Chilczuk