Gmina Podedwórze informuje, że w dniu 20 lipca 2018 r. została podpisana umowa z Wykonawcą firmą „EKOIDEA” Tomasz Olek z siedzibą w Radomiu  wyłonionym w drodze przetargu na realizację I etapu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Ujęcia Wody „PODEDWÓRZE” ze stacją wodociągową w m. Opole”

w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Podedwórze i Jabłoń”

Zadanie finansowane jest w 85% z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VI Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 6.4 Gospodarka wodno- ściekowa.

     Wójt Gminy

/-/Krzysztof  Chilczuk