Gmina Podedwórze informuje o zakończeniu realizacji projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Podedwórze i Jabłoń”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VI Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 6.4 Gospodarka wodno- ściekowa. W ramach projektu na terenie Gminy Podedwórze przebudowano ujęcia wody „PODEDWÓRZE” ze stacją wodociągową w m. Opole, wybudowano ok. 0,94 km sieci wodociągowej w m. Mosty oraz zamontowano 32 nakładki radiowe modułowe na istniejących wodomierzach, umożliwiające odczyt zużywanej wody i automatyczne przesyłanie stanu licznika.

Wartość projektu dla Gminy Podedwórze  wynosi 1 257 445,02zł.  Koszty kwalifikowalne projektu  1 022 313,02 zł, w tym  dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej  868 966,07 zł.