W związku z wejściem w życie zmian w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022r., poz. 2519) (art. 6 ust. 5aa) Gminy do dnia 8 sierpnia 2024 mają obowiązek przeprowadzić kontrole wszystkich nieruchomości niepodłączonych do kanalizacji, pod względem posiadania umowy i dowodów opróżniania zbiornika bezodpływowego lub z przydomowej oczyszczalni ścieków.
Kontrolę taką Urząd Gminy ma obowiązek przeprowadzić na każdej nieruchomości co najmniej raz na dwa lata.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.), kto nie wykonuje ww. obowiązków oraz utrudnia przeprowadzenia kontroli podlega karze grzywny 500,00 zł -5000,00 zł .

Zakres kontroli będzie obejmował w szczególności:
• sprawdzenie posiadania umów zawartych na opróżnianie zbiorników bezodpływowych z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
• oraz częstotliwość ich opróżniania, na podstawie okazanych rachunków lub faktur.

Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników przydomowych oczyszczalni ścieków powinny to uczynić niezwłocznie.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Podedwórze tj.:

1. PUH ”BOKMA” Krystyna Michalak ul. Fabryczna 15, 21-580 Wisznice tel. 603 376 478
2. Zakład Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Parczewie ul. Piwonia 73, 21-200 Parczew tel. 83 355 12 68 tel. 83 355 12 69
3. Gminny Zakład Komunalny w Wisznicach Sp. z o.o. ul. Rynek 35 21-580 Wisznice tel.83 378 21 30, tel. 509 264 642
4. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. we Włodawie ul. Żołnierzy WiN 22, 22-200 Włodawa tel. 82 572 10 86
5. WC Serwis Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Ul. Szybowa 2 41-808 Zabrze tel. 32 278 45 31


"Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Podedwórze" (uchwała Nr XXIX/216/2023 Rady Gminy Podedwórze z dnia 30 marca 2023 r.) zobowiązuje właścicieli nieruchomości do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości, jednak nie rzadziej niż
• 1 raz w roku ze zbiorników bezodpływowych,
• 1 raz na dwa lata z przydomowych oczyszczalni ścieków.

Prosimy mieszkańców o współpracę i udzielenie informacji niezbędnych do wykonania czynności kontrolnych.

Jednocześnie przypominamy, że niedopuszczalne jest, by ścieki z budynków mieszkalnych były gromadzone lub wywożone wspólnie z gnojówką lub gnojowicą na grunty rolne.

Wszelkich informacji dodatkowych udziela Referat Inwestycji i Rozwoju, tel. 83 37 95 227, pokój nr 3.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Podedwórze
o kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Podedwórze


Na podstawie art. 6 ust. 5a, 5aa i 5ab oraz art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm) oraz Zarządzenia Nr 0050.11.2023Wójta Gminy Podedwórze z dnia 17 lutego 2023rw sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Podedwórze

zawiadamiam

że zostaną przeprowadzone kontrole realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości
w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych, w związku z powyższym właściciele nieruchomości niżej wymienionych obrębów w określonych dniach powinni zgłaszać się do pokoju nr 3 (parter)
w Urzędzie Gminy Podedwórze, Podedwórze 44 21-222 Podedwórze od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy Urzędu Gminy Podedwórze


1. od 01.06.2023 r. do 30.06.2023r - obręb Antopol
2. od 01.06.2023 r. do 30.06.2023r - obręb Bojary
3. od 01.06.2023 r. do 30.06.2023r - obręb Grabówka


Wymagane dokumenty do przedstawienia w trakcie kontroli:

 umowa zawarta z przedsiębiorcą świadczącym usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Podedwórze;
 dowody zapłaty za usługi wywozu nieczystości ciekłych, wystawionych każdorazowo po wykonaniu usługi przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie Wójta Gminy Podedwórze na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

Wójt Gminy
Monika Mackiewicz - Drąg

Załączniki:
Pobierz plik (obwieszczenie.pdf)Obwieszczenie[PDF]664 kB

Dodatkowe informacje