Projekty unijne RPO

RPO

Gmina Podedwórze informuje, ze rozpoczęła realizacje projektu; „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Podedwórze i Jabłoń” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 6 Ochrona Środowiska i Efektywne Wykorzystanie Zasobów Działania 6.4 Gospodarka wodno – ściekowa.
Przedmiot realizacji przez Gminie Podedwórze obejmuje „ Modernizację ujęcia wody Podedwórze ze stacja wodociągową w miejscowości Opole. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mosty”
Cel projektu: modernizacja ujęcia wody Podedwórze ze stacja wodociągową w miejscowości Opole- zakres modernizacji ujęcia wody „PODEDWÓRZE” obejmuje modernizację budynku stacji, remont okładzin i tynków wewnętrznych oraz posadzek, zmiany instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, modernizacje chlorowni oraz studni ujmujących wodę i drogi dojazdowej oraz modernizacje technologii wraz z wymianą rurociągów technologicznych oraz zmianę zagospodarowania działki i obiektów towarzyszących. W ramach zadania wykonany zostanie zestaw ogniw fotowoltaicznych o mocy 2,0 kW, które pozwolą na oszczędności w kosztach eksploatacyjnych, budowę sieci wodociągowej w miejscowości Mosty- budowa sieci wodociągowej projektowana jest na odcinkach o łącznej długości 812m.
Planowane efekty: poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz dostosowanie gospodarki wodnej w gminie Podedwórze do wymagań polski i Unii europejskiej, a tym samym przyczynienie się do realizacji celów polityki ekologicznej, unii Europejskiej tj. ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych przez objecie mieszkańców gminy Podedwórze nowoczesnym zmodernizowanym systemem wodociągowym
Wartość projektu: 2 470 036,64 zł. w tym wartość projektu Gminy Podedwórze 1 200 445,01 zł.
Wkład EFRR: 1 706 935, 88 zł.

Oś priorytetowa VI : Środowisko i czysta energia,
Działanie 6.1 : Ochrona i kształtowanie środowiska,
Kategoria III Bezpieczeństwo ekologiczne.

     Liderem projektu jest Gmina Jabłoń, kwota dofinansowania wynosi 2 971 642,50 zł i stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Realizacja zadania polegać będzie na zakupie specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP z terenu pięciu gmin w powiatach bialskim i parczewskim, co przyczyni się do zwiększenia skuteczności prowadzonych akcji ratowniczych na tym terenie. Projekt obejmuje zakup 4 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych z funkcją ograniczania skażeń chemicznych oraz 2 lekkich samochodów gaśniczych.


    Dodatkowo w ramach projektu planuje się zakup zestawów komputerowych, podłączenie sieci Internet oraz budowę stron internetowych dla 5 jednostek objętych projektem. Zakupiony sprzęt pozwoli na szybszą, tańszą i skuteczniejszą komunikację między jednostkami za pomocą nowoczesnych kanałów elektronicznych (e-mail, telefonia internetowa), natomiast zbudowane strony internetowe będą służyły przekazywaniu aktualnych informacji o występujących zagrożeniach (w tym monitoringowi występujących zagrożeń), a także prowadzenia działań edukacyjnych w zakresie ratownictwa, najbardziej właściwych zachowań w sytuacji wystąpienia zagrożenia oraz prewencji pożarów, wypadków, czy katastrof ekologicznych.


Zakupiony sprzęt zostanie przekazany do zarządzania jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej tj :

- średnie samochody ratowniczo-gaśnicze - OSP Gęś (gmina Jabłoń), OSP Rossosz (gmina Rossosz), OSP Sosnówka (gmina Sosnówka), OSP Wisznice (gmina Wisznice).
- lekkie samochody gaśnicze - OSP Podedwórze (gmina Podedwórze), OSP Wisznice (gmina Wisznice).

     Od 1 do 5 września 2012 r. w gminie Podedwórze odbywały się warsztaty zielarskie moduł farmaceutyczny, organizowane w ramach projektu „Promocja kultury i turystyki na terenie obszaru turystycznego Dolina Zielawy”.

W warsztatach wzięło udział piętnaście pań, które poznawały tajniku zielarstwa od Zielichy Hanny Świątkowskiej.

Uczestniczki warsztatów zbierały zioła, poznawały ich właściwości, przygotowywały olejki i maści, dowiedziały się jak w codziennym życiu stosować zioła rosnące w naszych ogródkach.

Pięciodniowe warsztaty zakończono spotkaniem z uczestnikami warsztatów zielarskich z gminy Jabłoń.  Warsztatowicze otrzymali dyplom oraz pamiątki z Doliny Zielawy. Po oficjalnej części wszyscy zasiedli do wspólnej kolacji, na którą przygotowano potrawy z dodatkiem ziół. Uczestnicy wymieniali się wiadomościami zdobytymi na warsztatach, dzielili się doświadczeniami w zastosowaniu ziół.

Wszystkim biorącym udział w warsztatach serdecznie gratulujemy zdobycia dyplomu!


{phocagallery view=category|categoryid=109|imageid=0|limitstart=0|limitcount=6| detail=1|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0}

 

Informacja o podjętych działaniach w zakresie gospodarki odpadami oraz realizacji Projektu „Modernizacja i rozbudowa składowiska odpadów komunalnych we Włodawie w celu utworzenia Zakładu Zagospodarowania Odpadów”

Szczegóły do pobrania w formacie PDF <<<tutaj>>>

 


 


      Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie, którego członkami są:
Gmina Miejska Włodawa, Gmina Hańsk, Gmina Stary Brus, Gmina Sławatycze, Gmina Sosnówka,
Gmina Hanna, Gmina Podedwórze, w partnerstwie z powiatem włodawskim realizuje
Projekt: „Modernizacja i rozbudowa składowiska odpadów komunalnych we Włodawie
w celu utworzenia Zakładu Zagospodarowania Odpadów” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VI Środowisko
i czysta energia, Działania 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska, Kategoria II: Gospodarka
odpadami i ochrona powierzchni ziemi, współfinansowanego ze środków europejskich.

Całośc do pobrania w formie PDF tutaj

Dodatkowe informacje