DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Gmina Podedwórze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej Gminy Podedwórze.

.

Data publikacji strony internetowej: 2008. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-24.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • niektóre dokumenty są publikowane w formie skanów, które nie są czytelne dla czytników ekranu,
  • udostępnione pliki do pobrania, również te pochodzące z zasobów zewnętrznych, mogą nie być w pełni dostępne, ponieważ może brakować w nich np. nagłówków czy opisów alternatywnych do grafik i tabel,
  • grafika na stronie – zdjęcia bez opisów, częściowy brak wersji alternatywnej
  • artykuły archiwalne – brak wersji alternatywnej dla grafik
  • materiały filmowe, np. zapisy obrad Rady Gminy Podedwórze, nie posiadają napisów
  • Część powyższych elementów została opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Wyłączenia:
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • niektóre filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.: Podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Szymala, sekretarz@podedworze.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 833795001. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczn

Siedziba Urzędu Gminy mieści się pod adresem: Podedwórze 44, 21-222 Podedwórze. Do budynku prowadzi jedno wejście od strony drogi powiatowej nr 1095 L. Do środka budynku prowadzą schody trzystopniowe oraz jednoskrzydłowe ręcznie otwierane drzwi. Budynek nie jest przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnościami. Budynek nie posiada windy, przemieszczanie się na wyższe kondygnacje możliwe jest wyłącznie po schodach. Toalety w budynku nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami oraz budynek nie posada pochyli, niemniej jednak w Urzędzie Gminy obecnie prowadzone są prace remontowe, dzięki którym w przyszłości utworzona zostanie toaleta dla osób z niepełnosprawnych oraz pochylnia. Nie ma systemu informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Przy Urzędzie znajdują się dwa parkingi po obu stronach budynku. Przed budynkiem od strony północnej znajduje się parking z wyznaczonym jednym miejscem parkingowym dla osób z niepełnosprawnościami. Od strony wschodniej znajduje się ogólnodostępny parking na około 30 samochodów osobowych bez wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku oraz jego pomieszczeń możliwe jest wejście z psem asystującym, bądź psem przewodnikiem. Nie ma ograniczeń w tym zakresie. W tutejszym urzędzie nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usług tłumacza on-line. Żaden z pracowników nie jest przeszkolony w tym zakresie.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

Dodatkowe informacje