Znowelizowana w lipcu b.r. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na właścicieli nieruchomości w całym kraju obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgodnie z wymogami określonymi w regulaminie utrzymania czystości (art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy). Na terenie gmin członkowskich Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie (m. Włodawa, gm. Podedwórze, Hanna, Hańsk, Sławatycze, Sosnówka i Stary Brus) wymóg selektywnej zbiórki ogranicza się jeszcze do dwóch frakcji tj. sucha i mokra.

Załączniki:
Pobierz plik (SKMBT_C22419092709130.pdf)Segregacja odpadów obowiązkowa[PDF]342 kB

W Międzygminnym Związku Celowym nadal dwie frakcje

    Przypominamy, że na terenach gmin Hanna, Hańsk, Podedwórze, Sławatycze, Sosnówka, Stary Brus oraz miasta Włodawa nadal obowiązuje segregacja odpadów komunalnych z podziałem na dwie frakcje. Frakcja sucha to w szczególności: szkło, metale, tworzywa sztuczne, tkaniny i  tekstylia, papiery, tektura, zaś frakcja mokra to: organiczne odpady kuchenne, odpady z bytowania drobnych zwierząt domowych, odpady higieniczne, odpady zielone ulegające biodegradacji.

segregacja

W związku z wieloma telefonami i pytaniami mieszkańców gmin należących do Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie w sprawie odpadów budowlanych, rolniczych i przemysłowych przesyłam w załączniku ważny komunikat dotyczący odpadów przemysłowych

Załączniki:
Pobierz plik (Komunikat_odpady przemysBowe.pdf)Odpady przemysłowe[PDF]884 kB

MIĘDZYGMINNY ZWIĄZEK CELOWY
z siedzibą we Włodawie

zaprasza mieszkańców Gminy Podedwórze na spotkanie edukacyjno – informacyjne w zakresie funkcjonowania systemu gospodarki odpadami.

Spotkania odbędą się w dniu 29 listopada 2016 r. według następującego harmonogramu:

1. Podedwórze o godzinie 1000 w świetlicy wiejskiej dla mieszkańców wsi :
Podedwórze, Rusiły, Opole

2. Hołowno o godzinie 1200  w remizie OSP dla mieszkańców wsi:
Hołowno, Kaniuki, Zaliszcze

3. Bojary o godzinie 1400  w remizie OSP dla mieszkańców wsi:
Bojary, Antopol, Piechy, Grabówka, Niecielin, Nowe Mosty, Mosty
Celem spotkania jest wypracowanie prawidłowych postaw ekologicznych w zakresie segregacji odpadów oraz osiągnięcie wymiernych  i mierzalnych efektów zgodnie z wojewódzkim planem gospodarki odpadami.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w proponowanych spotkaniach.


Zarząd Międzygminnego Związku
                                                                          Celowego z siedzibą we Włodawie

Załączniki:
Pobierz plik (OgłoszenieMZC.pdf)Informacja[PDF]171 kB

Niewykorzystane materiały po remoncie czy budowie to groźne dla środowiska, długo rozkładające się odpady. Ze względu na duże rozmiary i toksyczność, nie można ich wrzucać do zwykłych kontenerów przeznaczonych na odpady komunalne, nie są również uwzględnione w miesięcznej opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Podedwórze Dz. Nr 782/2 (Urząd Gminy)

Przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1430

Rodzaj przyjmowanych odpadów:

  •         zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych
  •         chemikalia (m.in. farby, lakiery)
  •         przeterminowane środki ochrony roślin  ( NIE POCHODZĄCE Z GOSPODARSTW ROLNYCH!!! )
  •         zużyte akumulatory, baterie, świetlówki i żarówki
  •         przeterminowane lekarstwa

___________________________________________________

Dodatkowe informacje