Znowelizowana w lipcu b.r. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na właścicieli nieruchomości w całym kraju obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgodnie z wymogami określonymi w regulaminie utrzymania czystości (art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy). Na terenie gmin członkowskich Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie (m. Włodawa, gm. Podedwórze, Hanna, Hańsk, Sławatycze, Sosnówka i Stary Brus) wymóg selektywnej zbiórki ogranicza się jeszcze do dwóch frakcji tj. sucha i mokra.

Taki stan rzeczy potrwa jednak tylko do 30 czerwca 2020 roku. Wówczas to związek zamierza wprowadzić nowy jednolity regulamin, w którym będzie już zobowiązany do wprowadzenia Wspólnego (jednolitego) Systemu Segregacji Odpadów (WSSO) opierającego się na czterofrakcyjnej zbiórce u źródła. Nowością, istotną już teraz, jest jednak zniesienie prawa do nieselektywnej zbiórki i wnoszenia podwyższonej opłaty z tego tytułu. Wszyscy właściciele nieruchomości winni, począwszy od dnia 6 września b.r., segregować odpady i w związku z tym ci, którzy dotychczas deklarowali nieselektywne zbieranie, winni najpóźniej do dnia 10-go października b.r. złożyć nową deklarację określając w niej selektywną zbiórkę. W ślad za tą deklaracją będą wnosili niższą opłatę. Jednak w przypadku niewykonywania obowiązku selektywnej zbiórki związek będzie zobowiązany, w drodze decyzji, podnieść tę opłatę do stawki podwyższonej, jak też może wnioskować o nałożenie grzywny na właściciela nieruchomości, który nie wykonuje tego obowiązku (art. 10 ust. 2 ustawy).

Załączniki:
Pobierz plik (SKMBT_C22419092709130.pdf)Segregacja odpadów obowiązkowa[PDF]342 kB

Dodatkowe informacje