Gmina Podedwórze informuje, iż ruszył nowy nabór wniosków na dofinansowanie dla gmin z programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, które będą finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Podedwórze.

Beneficjentem końcowym programu jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z :

- prawa własności

- ograniczonego prawa rzeczowego albo

- najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy (w zrozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2021 r. o ochronie praw lokatorów), mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy.

 Program „Ciepłe Mieszkanie” przewiduje dofinansowanie do wymiany źródła ciepła na paliwa stałe (tzw. „kopciuchów”) na:

– kocioł gazowy kondensacyjny,
– kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,

-  kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie,
– ogrzewanie elektryczne,
– pompę ciepła powietrze/woda lub pompę ciepła powietrze/powietrze albo
– podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Dodatkowo możliwe będzie wykonanie:

– instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
– wymiana okien i drzwi,
– wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Kosztem kwalifikowanym w programie będzie także:

– przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.

Gmina Podedwórze zbiera wstępne deklaracje chętnych właścicieli lokali mieszkalnych, najemców lokali mieszkalnych komunalnych, wspólnot mieszkaniowych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Podedwórze, w celu oszacowania liczby osób i wspólnot zainteresowanych udziałem w Programie.

Nabór właściwych wniosków o dofinansowanie z Programu „Ciepłe Mieszkanie” nastąpi po otrzymaniu przez Gminę Podedwórze dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Wypełnione deklaracje należy składać w terminie do 24.11.2023r.w Urzędzie Gminy w Podedwórzu – Referat Inwestycji i Rozwoju (pok. nr 3).

Wzór wstępnej deklaracji do pobrania w załączniku poniżej.

Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych dedykowanych Programowi „Ciepłe Mieszkanie”:

https://czystepowietrze.gov.pl/program-cieple-mieszkanie-ii-nabor-dla-gmin-2023/

Poziomy dofinansowania dla poszczególnych grup beneficjentów:

Poziom 1 – podstawowy: Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel  mieszkalnego lub najemca lokalu mieszkalnego komunalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty 135.000,00 zł. Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16.500,00 zł na jeden lokal mieszkalny.

Poziom 2 – podwyższony: Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel  lokalu mieszkalnego lub najemca lokalu mieszkalnego komunalnego w budynku wielorodzinnym, którego  przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

  • 1.894,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 2.651,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 27.500,00 zł na jeden lokal mieszkalny.

Poziom 3 – najwyższy: w przypadku tego progu Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego lub najemca lokalu mieszkalnego komunalnego w budynku wielorodzinnym, którego przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

  • 1.090,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 1.526,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 41.000,00 zł na jeden lokal mieszkalny.

We wszystkich trzech progach warunkiem otrzymania wsparcia będzie zobowiązanie beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła o klasie niższej niż 5 wg normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.

Informacje uzupełniające:

1) Data wystawienia pierwszej faktury nie może nastąpić wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez Beneficjenta z Gminą Podedwórze.

2) W przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, prowadzona jest działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji, wysokość dotacji jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej. W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.

3) Otrzymanie dofinansowania na zakup i montaż indywidualnego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym nie jest możliwe w przypadku, gdy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym znajduje się lokal, którego dotyczy wniosek, istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do sieci ciepłowniczej.

infografika  

Dodatkowe informacje