Zgodnie z art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2019 r., poz. 506) zwołuję na 28 listopada 2023 r. XXXIII sesję VIII kadencji Rady Gminy Podedwórze. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Podedwórze. Rozpoczęcie sesji – godz. 1000.
Proponowany porządek:
1. Otwarcie.
2. Sprawy organizacyjne:
a. stwierdzenie quorum,
b. przyjęcie porządku obrad,
c. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Nr XXXII.
3. Informacja Wójta nt. pracy między sesjami.
4. Interpelacje i zapytania.


5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Parczewskiemu na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, których organizatorem jest Powiat Parczewski.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Parczewskiemu w celu realizacji zadania pod nazwą „Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1096L od m. Podedwórze do m. Rusiły od km 5+848 do km 6+320”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Parczewskiemu w celu realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 1572L i Nr 1095L na terenie gminy Sosnowica i Podedwórze w powiecie parczewskim.”
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku rolnego na 2024 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Podedwórze na rok 2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2024.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego Programu Współpracy Gminy Podedwórze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Podedwórze.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXI/237/2023 Rady Gminy Podedwórze z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Podedwórze.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Podedwórze.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Podedwórze ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
18. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego realizowanego jako świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.
19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu'' na lata 2024 -2028.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Podedwórze na lata 2024-2026.
21. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2022/2023.
22. Sprawy bieżące. Wnioski końcowe.
23. Zamknięcie obrad.

Dodatkowe informacje