Wójt Gminy Podedwórze działając na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z póź. zm.) oraz art. 6 ust. 1 i 2, w związku z art. 5 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2024 r.poz. 278)realizując zapisy Uchwały Rady Gminy Podedwórze NrXXXl/238/2023 z dnia 22 czerwca 2023r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Podedwórze na lata 2023-2030zawiadamia,żew dniach od 23 kwietnia 2024 r. do 3 czerwca 2024r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Podedwórze na lata 2023-2030

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji, w szczególności od mieszkańców Gminy Podedwórze, podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na terenie Gminy Podedwórze działalność gospodarczą lub społeczną i pozostałych zainteresowanych osób i podmiotów uwag do wyżej wymienionego projektu

 Konsultacje przeprowadzone będą w formie:

 1. Zbierania uwag w postaci wypełnionego papierowego lub elektronicznego formularza uwag.
 2. Ankiety dla mieszkańców obszaru rewitalizacji

 

Formularz uwag oraz ankiety dostępny będzie:

 • na stronie internetowej Gminy Podedwórze: gmina-podedworze.pl,
 • na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Podedwórze: https://ugpodedworze.bip.lubelskie.pl – w zakładce rewitalizacja;
 • w formie papierowej w Urzędzie Gminy Podedwórze, Podedwórze 44, 21-222 Podedwórze (pokój nr 3).

Wypełnione formularze i ankiety należy dostarczać:

 • drogą elektroniczną na adres e-mali: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • drogą korespondencyjną na adres Urząd Gminy Podedwórze, Podedwórze 44, 21-222 Podedwórze,
 • bezpośrednio do        Urzędu            Gminy Podedwórze   (pokój  nr 3) w godzinach pracy Urzędu.

 

 1. Spotkania konsultacyjnego otwartego z interesariuszami rewitalizacji, na którym zostaną omówione główne założenia projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Podedwórze na lata 2023-2030.

Spotkanie odbędzie się w dniu 16.05.2024 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Podedwórze, Podedwórze 44, 21-222 Podedwórze.

Uwagi do projektu Programu można składać do dnia 03.06.2024r. W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Gminy Podedwórze.

 

Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje:

 • z datą wpływu przed dniem 23 kwietnia 2024r. oraz po dniu 3 czerwca 2024r.,
 • niepodpisane imieniem i nazwiskiem,
 • przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem uwag ustnych bądź propozycji i opinii zgłoszonych w trakcie otwartego spotkania z interesariuszami rewitalizacji).

 

Poniższe materiały informacyjne:

 • projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Podedwórze na lata 2023-2030,
 • formularz zgłaszania uwag,
 • ankieta dla mieszkańców obszaru rewitalizacji,
 • Zarządzenie nr 0050.13.2024 z dnia 18.04.2024 r. Wójta Gminy Podedwórze w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Podedwórze na lata 2023-2030,
 • obwieszczenie o konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Podedwórze na lata 2023-2030,
 • obowiązek informacyjny (klauzula informacyjna).

zostaną zamieszczone w wersji elektronicznej

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Podedwórze:https://ugpodedworze.bip.lubelskie.pl – w zakładce rewitalizacja,
 • na stronie internetowej Gminy Podedwórze: gmina-podedworze.pl,
 • oraz będą dostępne w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Urzędzie Gminy Podedwórze, Podedwórze 44, 21-222 Podedwórze (pokój nr 3) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy Podedwórze

 

Informacje o konsultacjach społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości:

-     przez publikację w prasie w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914);

-     w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Podedwórze: https://ugpodedworze.bip.lubelskie.pl – w zakładce rewitalizacja;

-     na stronie internetowej: www.gmina-podedworze.pl,         .

-     na tablicy ogłoszeń w Urzędu Gminy Podedwórze, Podedwórze 44, 21-222 Podedwórze,

-     w mediach społecznościowych: https://www.facebook.com,

-     poprzez  wywieszenie  w  widocznym  miejscu  w  miejscowościach  znajdujących  się w wyznaczonych obszarach rewitalizacji,

-   przez wywieszenie w widocznym miejscu we wszystkich sołectwach Gminy Podedwórze.

Raport podsumowujący każdą z form konsultacji społecznych zostanie opracowany zgodnie z art. 6 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz zostanie zamieszczony na stronie internetowej Gminy Podedwórze: www.gmina-podedworze.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Podedwórze https://ugpodedworze.bip.lubelskie.pl – w zakładce rewitalizacja oraz na żądanie osób zainteresowanych, zostanie udostępniony w siedzibie Urzędu Gminy Podedwórze.

Wójt Gminy Podedwórze

Monika Mackiewicz - Drąg

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, z tym że w przypadku gdy dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą, to realizacja prawa do informacji o źródle ich pozyskania (art. 15 ust. 1 lit. g RODO) przysługuje w zakresie, w jakim nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym wystąpienie z tym żądaniem nie wpływa na przebieg i wynik postępowań;
 4. prawo do usunięcia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO;
 5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
  • Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
  • Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym m.in. usługodawcom wykonującym usługi serwisu systemów informatycznych lub doradztwa prawnego, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

   
   

 

 

 

Dodatkowe informacje