Przeciwdziałnie uzależnieniom

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom i  rodzinom doświadczającym problemu uzależnienia.

 

Do zadań Komisji należy:

 1. inicjowanie działań w celu:
  1. zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych,
  2. zapewnienia rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej,
  3. prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnień od alkoholu narkotyków,
  4. wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
  5. podejmowania interwencji w związku z naruszaniem przepisów określonych w art. 13 i art.15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego,
 2. podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego w tym:
  1. przyjmowanie i rozpatrywanie otrzymanych wniosków i zgłoszeń dotyczących osób uzależnionych od alkoholu,
  2. kierowanie osób, co do których istnieje podejrzenie o nadużywanie alkoholu na badanie przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
  3. przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydaną przez biegłych,
  4. złożenie do właściwego sądu rejonowego wniosku o wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,
 3. prowadzenie bazy informacyjnej dotyczącej  możliwości  form leczenia oraz placówek leczniczych i terapeutycznych ,
 4. udzielanie informacji  dotyczących postępowania w sprawach podjęcia leczenia odwykowego, formach leczenia oraz placówkach leczniczych i terapeutycznych oraz motywowanie do podjęcia leczenia osób uzależnionych i współuzależnionych,
 5. współpraca z policją, pomocą  społeczną, poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz szkołami w celu gromadzenia niezbędnych informacji, a także zwiększenia skuteczności wspólnych przedsięwzięć,
 6. wydawanie opinii w drodze postanowienia dotyczących zgodności usytuowania i Podedwórze
 7. prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zgodnie z przepisami prawa,
 8. udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 9. realizacja procedury "Niebieskie Karty",

Instytucje i placówki udzielające pomocy rodzinom, w których występuje problem alkoholowy

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Podedwórzu

Podedwórze 44

tel. 83 379 50 37

Przewodniczący GKRPA – Ewa Zielonka tel. 509 971 826

 

Powiatowa Komenda policji w Parczewie

ul. Wojska Polskiego 4, 21-200 Parczew
tel. 83 355 32 10

Niepubliczny zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie

ul. Kościelna 13621-200 Parczew

tel. 833552102

 • Oddział Psychiatryczny z Pododdziałem Leczenia Uzależnień tel. 83 355 21 67

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Parczewie

ul. Szpitalna 2A21-200 Parczew

tel.  83 355 15 80

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Parczewie

ul. Mickiewicza 5, 21-200 Parczew

tel. 83 354 28 13

Dodatkowe informacje