Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podedwórzu informuje mieszkańców Gminy Podedwórza o możliwości skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w ramach Podprogramu 2018.

    Pomoc żywnościowa może być przekazywana dla osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj. osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza  kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268,00 zł. dla osoby samotnie gospodarującej i 1028,00 zł. dla osoby w rodzinie.

    Osoby wyrażające chęć skorzystania z pomocy żywnościowej, prosimy o zgłoszenie się w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Podedwórzu celem podpisania skierowania .

    Brak złożenia stosownego oświadczenia będzie skutkowało nie udzieleniem takiej pomocy na etapie dystrybucji darów żywnościowych w Podprogramie 2018.

Dodatkowe informacje