Projekt „Nowa Perspektywa” Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej; Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Gmina Podedwórze korzysta ze środków Unii Europejskiej. W ramach pomocy Unijnej realizowany jest projekt „Nowa Perspektywa”.

 

<<<Całość dokumentu do pobrania w formacie PDF>>>

Dodatkowe informacje