Antopol - poprawa infrastruktury rolniczej
     Właściciele gruntów rolnych we wsi Antopol doczekali się rozpoczęcia realizacji swojego wniosku o scalenie złożonego do Starosty w 2015 roku. Właściciele i posiadacze 85% powierzchni w wspomnianej miejscowości wnioskowało o rozpoczęcie procedury scalenia gruntów, w celu poprawy infrastruktury rolniczej i postępu warunków gospodarowania. Wnioskodawcy ochoczo przybyli na zebranie w dniu 29 marca 2018 roku w świetlicy wiejskiej w Bojarach rozpoczynające pierwszy etap scaleń gruntów wsi Antopol.


     Postanowienie wydane przez Starostę Jerzego Maślucha o wszczęciu postępowania scaleniowego obrębu Antopol gm. Podedwórze odczytała zebranym Pani Marta Klajda pracownik Starostwa Powiatowego. Przedstawiona została lista 386 uczestników scalenia. Zgodnie z postanowieniem scalenie będzie prowadzone na gruntach o łącznej powierzchni 1179,6920 ha. Postanowienie jest podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń we wsi Antopol oraz Urzędu Gminy Podedwórze i na stronie internetowej www.gmina-podedworze.pl/scalenia. Na pytania zebranych uczestników odpowiadali Krzysztof Chilczuk – Wójt Gminy Podedwórze, Małgorzata Ostrowska – Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami i Tadeusz Handor - Specjalista ds. zarządzania, nadzoru i odbioru prac Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie.
     Obręb Antopol został ujęty w programie prac scaleniowych dla Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 zatwierdzonym w dniu 2 lutego 2018 roku przez Marszałka Województwa Lubelskiego. Organem prowadzącym proces scalania gruntów jest Starosta Parczewski, a ostatecznymi beneficjentami są właściciele gruntów wsi Antopol. Czynności techniczne wykonuje Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie.
     Istotą scalenia jest zmniejszenie ilości działek w gospodarstwie, powiększenie powierzchni działki oraz nowa sieć dróg. Głównym efektem działań scaleniowych jest zwiększenie konkurencyjności rolnictwa wsi Antopol. Scalenie gruntów poprawi rozłóg gruntów a więc przybliży położenie działek do siedlisk, standard dróg zostanie dostosowany do nowoczesnego sprzętu rolniczego i zwiększy się łatwość dojazdu do pól dzięki wymianie i budowie nowych przepustów na rowach melioracyjnych.
     Scalenie powstaje w wyniku konsultacji i życzeń wyrażanych przez samych właścicieli, którzy są uczestnikami tego postępowania i wymaga od nich czynnego udziału w całej procedurze, ale jest też wielką szansą na poprawę warunków gospodarowania rolniczego. Młodzi ludzie mają dobry przykład wspólnych działań i lepsze podstawy aby pozostać w gospodarstwach swoich rodziców.

Dodatkowe informacje