GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podedwórzu od 01 czerwca 2008 r. do 31 grudnia 2013 r. realizuje projekt systemowy pt. „Aktywność Twoją Szansą” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII Poddziałanie 7.1.1  Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

     Celem głównym projektu jest integracja  zawodowa, społeczna i edukacyjna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Osoby objęte działaniami w projekcie mają szansę na zwiększenie  kwalifikacji i mobilności  zawodowej.

Szczegóły do pobrania w formacie PDF

 

 

{phocagallery view=category|categoryid=123|imageid=0|limitstart=0|limitcount=6| detail=1|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0}

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie  kwiecień, maj lub  czerwiec  2012 r.

Rada Ministrów, w dniu 9 maja 2012r. r., przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 18 maja 2012, poz. 551)

Uchwała i rozporządzenie przewiduje, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w kwietniu, maju lub czerwca 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z  2006 r.,  Nr 139, poz.992, z późn. zm.), niezależnie od wieku dziecka, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.

Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r.

Rada Ministrów, w dniu 27 grudnia 2011 r., przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r.

Informacja dla osób uprawnionych do „Becikowego” 

od stycznia 2012 roku ponownie konieczne będzie zaświadczenie 

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podedwórzu przypomina, że od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem). 

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”

Gmina Podedwórze bierze udział w projekcie, pt „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 8.

Społeczeństwo informacyjne-zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Projekt dotyczy udzielenia pomocy w formie zapewnienia bezpłatnego dostępu do Internetu oraz sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem rodzinom zagrożonym wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność. Udział w projekcie jest bezpłatny.

W naszej gminie zgodnie z wytycznymi zakwalifikowało się do udziału w projekcie 16 rodzin. Utworzona również została lista rezerwowa obejmująca 8 rodzin.

Beneficjentem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, który jest odpowiedzialny za całościową realizację projektu i bezpośrednią realizację zadań związanych z projektem.

    Ochotnicza Straż Pożarna w Podedwórzu zawarła umowę z Bankiem Żywności w Lublinie na rozdysponowanie dla 50 osób z gminy Podedwórze artykułów spożywczych otrzymanych w ramach Europejskiego Programu  Pomocy Żywnościowej  dla najuboższej ludności UE. Ochotnicza Straż Pożarna w Podedwórzu powierzyła Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Podedwórzu rozdysponowanie w wyznaczonym terminie artykułów żywnościowych dla rodzin i osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy. W ramach programu rozdysponowane będą następujące artykuły spożywcze:

- mąka,

- makaron,

-kasza manna,

- kasza z warzywami,

- kasza gryczana,

- płatki,

- musli,

- kasza z gulaszem,

- makaron z gulaszem,

- krupnik,

- kawa zbożowa,

- herbatniki,

-ryż biały,

- zupa pomidorowa,

- chleb chrupki żytni,

-mleko UHT,

- ser żółty,

- ser topiony.

{phocagallery view=category|categoryid=81|imageid=0|limitstart=0|limitcount=6| detail=1|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0}

Podkategorie

Dodatkowe informacje