GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

    W związku wejściem w życie 16 czerwca 2014 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych z informuję, że do korzystania z programu uprawnieni są członkowie rodziny wielodzietnej:

  1. rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
  2. małżonek rodzica;
  3. dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą.

Dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny, zwana dalej Kartą.

Rodzina wielodzietna to rodzina, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

  1. w wieku do ukończenia 18. roku życia;
  2. w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;
  3. bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podedwórzu informuje, że w dniu  15 maja 2014 r. weszła
w życie ustawa z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U z 2014 r., poz. 567). Ustawa realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia
2013 r., w którym Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548) jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Stosownie do postanowień art. 8 ww. ustawy zawiadamiam, o możliwości złożenia wniosku o zasiłek dla opiekuna przez osoby, które z dniem 1 lipca 2013 r. utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji administracyjnych uprawniających do tego świadczenia na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.

I N F O R M A T O R
 o placówkach udzielających pomocy w zakresie uzależnień od hazardu  i innych uzależnień behawioralnych na terenie WOJEWÓDZTWA   LUBELSKIEGO
/ publikacja została przygotowana przez Wydawnictwo Edukacyjne  PARPAMEDIA /
 
1.   
NZOZ
terapia „A” Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
 
21 – 500 Biała Podlaska, ul Stacyjna 6, tel.83 342 81 84
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
www.pomocpsychologiczna.com.pl 
Godziny pracy placówki : pon.- wt. w godz.8,00- 18,00, śr – pt. 8,00 – 20,00
2.   
NZOZ
Poradnia Zdrowia Psychicznego
22- 500  Hrubieszów,
ul Mickiewicza 2, tel. 84 696 30 07
godziny pracy placówki: pon. – pt. w godz. 8.00 -14.00
3.   
NZOZ
Ośrodek Terapii Uzależnień
22-200 Kraśnik, ul. Kościuszki 26 ,tel. 81 884 5318
e-mail :Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,www.terapiauzaleznien.com.pl
godziny pracy placówki pon. – czw. w godz. 8.00 – 20.00
4.   
Ośrodek
Leczenia Uzależnień Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotni
Poradnia Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych
20 – 027 Lublin, ul. Karłowicza 1 , tel. 81 532 29 79
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , www.olu.lublin.pl
godziny pracy placówki: pon-czw. w godz.8.00 – 20.00, pt. 8.00 – 15.30
5.   
Stowarzyszenie MONAR poradnia Profilaktyki, Leczenia i terapii Uzależnień
20-214  Lublin,
ul. Montażowa 16, tel. 81 745 10 10
e-mail :poradnia Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
www.monar.lublin.pl
godziny pracy: pon. – pt. w godz. 8.00- 18.00
6.   
Szpital
Neurpsychiatryczny SP ZDZ im. Prof. M. Kaczyńskiego Całodobowy
Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu
20-442 Lublin , ul. Abramowicka 2, tel. 81 744 30 61
www.snzoz.lublin.pl
godziny pracy placówki: całodobowo
7.   
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia Szpital  Neuropsychiatryczny SP ZDZ w Lublinie
20 -442 Lublin, ul. Abramowicka 4 b,
e –mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.snzoz.lublin.pl
8.   
Całodobowy Oddział Leczenia Uzależnień
21 – 400 Łuków , ul. Rogalińskiego 3  , tel. 25 798 20 01 -09, wew. 334, 33
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
www.spoz.lukow.pl
godziny pracy placówki : całodobowo
9.   
Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu  
22-100Puławy, ul. Centrala 16 ,tel. 81 886 33 33
godziny pracy placówki: pon. - pt . 7.30 – 20.00
10.             
Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Puławach
23-100 Puławy, Al. Królewska 3a  , tel.81 886 42 36
godziny pracy placówki: pon. – pt. w godz. 9.00 – 18.00
11.      
Zamojskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego Centrum Zdrowia Psychicznego w Zamościu
22 – 400 Zamość, ul. Partyzantów
5, tel 84 627 11 15
tel. 84  627 16 16 Poradnia Leczenia Uzależnień
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,
www.czp-zamosc.pl

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W PODEDWÓRZU

informuje, że od 01 stycznia  2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

realizuje projekt systemowy:

pt. „AKTYWNOŚĆ TWOJĄ SZANSĄ”

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

przez ośrodki pomocy społecznej.

      Celem głównym projektu jest zaktywizowanie społeczno zawodowe osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Osoby objęte działaniami w projekcie będą miały szansę na zwiększenie kwalifikacji i mobilności  zawodowej.


Więcej informacji do pobrania w formacie PDF

 

_________________________________________________

INFORMACJA    DOTYCZĄCA   ZMIANY   W   ŚWIADCZENIU   PIELĘGNACYJNYM


     
Działając na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2012r., poz.1548 ) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Podedwórzu  informuje, że z dniem 01 stycznia 2013r. weszła w życie wyżej wymieniona ustawa, która wprowadza zmiany w dotychczas przyznanych świadczeniach pielęgnacyjnych oraz wprowadza nowe warunki nabywania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz do specjalnego zasiłku opiekuńczego.
     Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą wszystkie osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne; uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów dotychczasowych ( tych, które obowiązywały do 31 grudnia 2012r. ) zachowują prawo  do tego świadczenia w dotychczasowej wysokości do dnia 30 czerwca 2013r. ( art. 11 ust.1 w/w ustawy ).
      Po upływie tego terminu zgodnie z art. 11 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy wszystkie wydane na podstawie przepisów dotychczasowych decyzje przyznające prawo do świadczenia pielęgnacyjnego wygasają z mocy prawa.


Podkategorie

Dodatkowe informacje