Projekty unijne PO KL

 

Sprawozdanie z realizacji zadań projektu nr 169POKL.09.01.01-06-035/09

,,Przyjazne przedszkole w gminie Podedwórze” współfinansowanego ze środków

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego za okres:

sierpień – październik 2010r.

W okresie wakacyjnym grupa przedszkolna liczyła 27 dzieci.

02.08.2010 r. – przedszkolaków odwiedziła bibliotekarka p. Teresa Gierchard, która

opowiadała dzieciom, na czym polega jej praca. Zachęciła też dzieci do słuchania bajek.

30. 08. 2010r. - odbył się festyn rodzinny. Z tej okazji zostało przygotowanych wiele atrakcji

i niespodzianek: wystawy wakacyjnych prac dzieci, konkursy sportowo – zręcznościowe

przewidziane dla dzieci i rodziców. Uczestnicy wszystkich konkurencji otrzymali słodkie

nagrody.

01. 09. 2010 r.- uroczyście rozpoczęto nowy rok szkolny 2010/2011. W spotkaniu

uczestniczyli rodzice, nauczyciele, wójt Gminy Podedwórze p. Krzysztof Chilczuk, dyrektor

Zespołu Placówek Oświatowych w Podedwórzu p. Dorota Pawłowska, koordynator projektu

p. Zenobia Demczuk. Rodzicom i przedszkolakom przedstawiono nauczycieli, którzy będą

prowadzili zajęcia w poszczególnych grupach wiekowych. W trakcie spotkania zebrani zostali

zapoznani z procedurami przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola oraz

regulaminem wycieczek. Przedstawiono też kalendarz spotkań integracyjnych, spotkań z

przedstawicielami różnych zawodów, wyjazdów na basen i wycieczki, na okres IX –

XII.2010r. Podano terminy pracy logopedy, psychologa, zajęć z języka angielskiego, rytmiki i

informatyki. Wybrano przewodniczącą Rady Rodziców, którą została p. Ewelina

Rudkowska.

07. 09. 2010 r. - odbyło się spotkanie z policjantem p.Krzysztofem Jaszczukiem, mające na

celu poznanie jego pracy. Uczył dzieci jak należy zachowywać się na ulicy, aby nie zmawiać

z nieznajomymi. Na pamiątkę spotkania pan policjant zostawił dzieciom płytę DVD, która

zawiera materiał dotyczący zasad bezpieczeństwa.

20. 09. 2010 r. – dzieci wyjechały na wycieczkę do Horodyszcza. Poznały zwierzęta, które

żyją w różnych częściach świata. Następną atrakcją była przejażdżka każdego dziecka na

kucyku i jazda bryczką do pobliskiego lasu, gdzie wspólnie z opiekunami piekły kiełbaski.

27. 09, 04. 10, 11. 10 2010 r. - wyjazdy na basen AWF do Białej Podlaskiej. Przedszkolaki

uczyły się pływać i nabywały pewności siebie w wodzie. Pod okiem instruktorów

wykonywały ćwiczenia wypornościowe, oddechowe i napędowe. Dzięki nim kształtowały

cechy motoryczne jak: siła, wytrzymałość, szybkość. Aby zmotywować dzieci do

wykonywania ruchów lokomocyjnych w wodzie i sprawić, aby zajęcia nie były monotonne,

instruktorzy prowadzący wykorzystywali szeroką gamę wodnych, kolorowych zabawek.

05. 10. 2010 r. - w dniu tym odbyło się pasowanie na przedszkolaka. Na uroczystości obecni

byli pani dyrektor Dorota Pawłowska, pani koordynator Zenobia Demczuk, wójt gminy

Podedwórze pan Krzysztof Chilczuk oraz nauczyciele i rodzice. W obecności wszystkich

zebranych dzieci przedstawiły część artystyczną, po czym pani dyrektor w asyście p. wójta

i p. koordynator uroczyście pasowała je na przedszkolaków, starszaków i super

przedszkolaków, wręczając dyplomy, upominki i słodycze.

13. 10. 2010 r. - zaproszonym gościem był nauczyciel, który pracuje w Zespole Placówek

Oświatowych w Podedwórzu. Pan Artur Becher opowiadał o swoim dzieciństwie, szkole,

nauczycielach, zabawkach jakie miał i zabawach w jakie się bawił. Zapoznał też dzieci ze

specyfiką zawodu nauczyciela. Chętnie i wyczerpująco odpowiadał na zadawane przez dzieci

pytania.

14. 10. 2010 r. - odbyła się wycieczka do teatru H. Ch. Andersena w Lublinie na spektakl pt.:

Jaś i Małgosia”. Dzieci wyszły z teatru zachwycone. Kolejnym punktem wycieczki była

,,Kraina bezpiecznych zabaw”, gdzie maluchy mogły bawić się wśród różnorodnych atrakcji.

Na koniec udaliśmy się do restauracji Mc Donald’s na pożywny posiłek.

Systematycznie odbywają się zajęcia dodatkowe:

Język angielski - p.Svitlana Yefimowa.

Zajęcia rytmiczne - p. Elżbieta Szpil.

Zajęcia logopedyczne – spotkania indywidualne p. Maria Sowińska – Jakowiak.

Zajęcia z psychologiem – indywidualne spotkania p. Danuta Telaczyńska.

Zajęcia informatyczne – p. Katarzyna Becher.

Sporządziła: Zenobia Demczuk - koordynator projektu.

{phocagallery view=category|categoryid=60| imageid=0|limitstart=0|limitcount=3| detail=1|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0}

Sprawozdanie z realizacji zadań projektu POKL.09.01.01-06-035/09

,,Przyjazne przedszkole w gminie Podedwórze” współfinansowanego ze środków

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Beneficjent – Gmina Podedwórze

W miesiącach maj-lipiec odbyły się:

05.05.2010r. – wycieczka do Lublina na sztukę pt. „O dwóch krasnoludkach i jednym końcu

świata”w Teatrze im. J. Osterwy.

25.05. i 01.07.2010r. – wyjazdy do Ośrodka Edukacji Regionalnej w Hołownie, którego

celem było ukazanie dzieciom różnic między dawnym a współczesnym życiem na wsi.

23.06. 2010r.– wycieczka do Lublina na spektakl pt. „Nieznośne słoniątko”w Teatrze im.

H. Ch. Andersena, pobyt w ,,Krainie Bezpiecznych Zabaw”.

30.06.2010r. – wycieczka do Lublina na seans filmowy pt. „Toy Story 3” w Kinie Cinema

City(Plaza), zwiedzanie miasta.

10.05., 31.05., 14.06., 28.06., 05.07. – wyjazdy na basen AWF do Białej Podlaskiej, gdzie

dzieci pod fachowa opieką instruktorów i ratowników oswajały się z wodą, brały udział w

zabawach zapobiegających powstawaniu wad postawy i poprawiających koordynację

ruchową.

Do przedszkola zaproszeni zostali przedstawiciele lokalnych zawodów:

18.05.2010r. – odbyło się spotkanie z mechanikiem samochodowym.

11.06.2010r.– maluchy zostały zaproszone do kuchni szkolnej na spotkanie z kucharkami.

02.07.2010r.– salę przedszkolną odwiedziła sprzątaczka.

Zaproszeni goście zapoznali dzieci ze specyfiką swoich zawodów, odpowiadali na pytania

zadawane przez maluchy, a także brali udział we wspólnych zabawach i poczęstunkach.

Raz w miesiącu odbywały się spotkania integracyjne z udziałem rodziców:

26.05.2010r. – „Dzień Matki” – mamy wszystkich przedszkolaków przybyły na swoją

uroczystość, obejrzały część artystyczną przygotowaną i zaprezentowaną przez swoje

pociechy, otrzymały prezenty i wzięły udział zabawie i poczęstunku.

22.06.2010r. – „Dzień Ojca” – tym razem licznie dopisali tatusiowie. Podobnie jak mamy

podziwiali dzieci w czasie trwania części artystycznej, a następnie zostali zaproszeni do

udziału w licznych zabawach i konkursach. Na koniec wszyscy zatańczyli „Kaczuszki”.

13.07.2010r. – uroczystość zakończenia roku przedszkolnego – tradycyjnie dzieci

zaprezentowały krótki występ artystyczny, po czym nastąpiły podziękowania dla Pana Wójta

Krzysztofa Chilczuka, Pani Dyrektor Doroty Pawłowskiej, Pani Koordynator Zenobii

Demczuk oraz nauczycieli i obsługi przedszkola. Przedszkolaki otrzymały nagrody

książkowe, dyplomy i słodkie upominki.

Dzięki unijnym funduszom przedszkole oferuje zajęcia dodatkowe dla trzech grup:

Język angielski - nauczyciel p.Svitlana Yefimowa.

Zajęcia rytmiczne - prowadzone przez p.Mateusza Kuligowskiego.

Zajęcia logopedyczne – spotkania indywidualne prowadzi p. Maria Sowińska – Jakowiak.

Zajęcia z psychologiem – indywidualne spotkania prowadzi p. Danuta Telaczyńska.

Zajęcia informatyczne – prowadzone przez p. Katarzynę Becher.

Sporządziła: Zenobia Demczuk - koordynator projektu.

{phocagallery view=category|categoryid=59| imageid=0|limitstart=0|limitcount=3| detail=1|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0}

Akademia Efektywnej Nauki

projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS

Beneficjent – Gmina Podedwórze; Realizator – Zespół Placówek Oświatowych w Podedwórzu Szkoła Podstawowa; Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr 359/POKL.09.01.02-06-064/10-00 z dnia 26.07.2010r. zawarta pomiędzy Gminą Podedwórze a Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostepie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

 

22 sierpnia 2010r. podczas imprezy „Piknik rodzinny promujący dziedzictwo kulturowe wschodniego pogranicza”, która odbyła się w Podedwórzu zostało zorganizowane stoisko promujące nasz projekt, był to także moment rozpoczęcia rekrutacji uczestników.

W ramach projektu zakupione zostały pomoce dydaktyczne do zajęć, m.in.: piłki, narzutki sportowe, sprzęt lekkoatletyczny, zestaw do pobierania prób glebowych, zestaw do badania wody i gleby, szkło i sprzęt laboratoryjny, bryły, słomki konstrukcyjne, gry planszowe, programy komputerowe, materiały do zajęć plastycznych, aparat fotograficzny, zestaw komputerowy.

Wójt Gminy Pan Krzysztof Chilczuk wizytując zajęcia wręczył uczniom niezbędne do prawdłowej realizacji zajęć materiały m.in.: zeszyty, długopisy, kredki, farby, teczki, segregatory, książki do nauki języka angielskiego i języka rosyjskiego w ramach zajęć rozwijających kompetencje kluczowe w szkole podstawowej i gimnazjum, tablice matematyczne, pamięć USB.

Pierwsze zajęcia dydaktyczne odbyły się już 02 września br. Zakupione pomoce dydaktyczne oraz odpowiedni dobór metod i form pracy sprawiły, iż uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach. Prezentacja pierwszych wytworów, które powstały podczas zajęć plastycznych miała miejsce w Parczewie na powiatowym Święcie Kultury Ziemi Parczewskiej.

We wrześniu odbyła się jednodniowa wycieczka do Lublina dla uczniów zajęć matematycznych i informatycznych. Uczniowie uczestnicząc w pokazach fizyko-chemicznych organizowanych przez Instytut Fizyki UMCS i Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Fizycznego mogli zderzyć teorię z praktyką. Ideą pokazów jest popularyzacja fizyki poprzez prezentację tematycznie dobranych, ciekawych a nieraz wręcz fascynujących dzieci i młodzież eksperymentów fizycznych. Uczestnicy obejrzeli zarówno eksperymenty trudne lub wręcz niemożliwe do wykonania w warunkach szkolnych, jak i te, które przy pomocy prostych środków można przeprowadzić we własnym zakresie. Były też takie, które sami mogli wykonać. Doświadczenia dotyczyły zjawisk zachodzących w otaczającym nas świecie i praw, jakim one podlegają z dziedzin: zimno-ciepło, poprzez zabawę do praw fizyki, dynamika ruchu obrotowego oraz zjawiska optyczne – widzenie. Kolejnym punktem wycieczki był spacer po Starym Mieście, dzięki któremu uczniowie mogli podziwiać piękno i elegancję starych kamienic. Następnie, starsi uczestnicy wycieczki wybrali się do Cinema City na projekcję filmu pt. „Street Dance”, natomiast najmłodszym uczniom niezapomnianych wrażeń dostarczyła oglądana bajka pt. „Biała i Strzała podbijają kosmos”. Mimo, iż wieczorem można było dostrzec zmęczenie na buziach dzieci i to, że chciało im się spać, to wrażenia z pobytu w Lublinie stanowiły tak silny bodziec, że w powrotnej drodze do domu opowieściom nie było końca. W opinii uczniów wycieczka do Lublina była nie tylko wartościowa pod względem naukowym, ale także sprzyjała integracji grupy i współdziałania w niej.

Kolejną przygodą, którą wspominają gimnazjaliści jest spotkanie z przedstawicielami Koła Łowieckiego „Szóstak”. W uroczej scenerii boru, na terenie którego położony jest domek myśliwski uczestnicy zajęć przyrodniczo-ekologicznych poznawali tajniki życia dzikiej zwierzyny i cicho szumiących drzew im do snu. Swoja wiedza i doświadczeniem dzielił się z nami Prezes Koła Pan Wojciech Eminowicz. Chcą pomóc zwierzętom przetrwać trudne zimowe dni zbieraliśmy kukurydzę, a po pracy myśliwi poczęstowali nas pyszną grochówką i kiełbaskami pieczonymi przy ognisku.

Pozostali uczestnicy projektu zmagali się z liczbami, słówkami i podwyższali sprawność fizyczną. Realizowane działania są przede wszystkim ukierunkowane na podniesienie poziomu wiedzy uczniów, ale także stanowią alternatywę na racjonalne i efektywne spędzanie czasu wolnego sprzyjające integracji i doskonalące kompetencje społeczne młodego pokolenia.

BZaim

{phocagallery view=category|categoryid=58| imageid=0|limitstart=0|limitcount=3| detail=1|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0}

 

Projekt Gminy Podedwórze „Nowa Perspektywa”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Nr umowy o dofinansowanie: POKL.07.02.01-06041/10-00

Wartość projektu: 377 012, 00 PLN

 

Gmina Podedwórze – beneficjent,

Serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Podedwórze do wzięcia udziału w projekcie realizowanym w okresie od 01.10.2010 do 30.09.2012 r.

Projekt skierowany jest do osób nieaktywnych zawodowo (bezrobotnych - niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy), także rolników lub ich domowników, płatników KRUS-u, (gospodarstwo rolne o powierzchni do 2 ha przeliczeniowych), osób studiujących i uczących się (lecz nie posiadających ziemi do 2 ha przeliczeniowych), zamieszkałych na terenie Gminy Podedwórze.

W ramach projektu będą prowadzone następujące zajęcia aktywizacyjne:

 

  • Indywidualne spotkania z psychologiem (20 godzin na uczestnika) będą pozwalały na przełamanie barier psychologicznych, przygotowania do życia zawodowego i wejścia na rynek pracy

  • Poradnictwo prawne (4 godziny tygodniowo) będzie poruszało zagadnienia związane z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego-rodzinnego, spadkowego i rzeczowego

  • Zajęcia taneczne (2 godziny tygodniowo) będą obejmowały tańce towarzyskie i nowoczesne.

  • Zajęcia z języka angielskiego (2 godziny tygodniowo) na poziomie podstawowym.

  • Doradztwo zawodowe (4 godziny tygodniowo) będzie miało na celu: przygotowanie do zajęć zawodowych, podniesienie samooceny i wzmocnienie wiary w siebie, podniesienie zdolności interpersonalnych. Doradztwo zawodowe obejmie wyznaczenie kierunków działań w projekcie, naukę asertywności, autoprezentacji, komunikacji werbalnej, zachowania na rozmowie kwalifikacyjnej, tworzenie CV i listu motywacyjnego.

  • Szkolenie ABC przedsiębiorczości – rodzaje podmiotów gospodarczych, rejestracja działalności gospodarczej, wypełnianie dokumentów rejestracyjnych, podstawy prawa cywilnego i prawa pracy, podstawy rachunkowości, negocjacje, rodzaje umów, podstawy prawa rynkowego i reklamy.

  • Szkolenie zawodowe z florystyki i bukieciarstwa (w szkoleniu będzie brało udział 10 uczestników projektu) – zasady tworzenia kompozycji kwiatowych, kompozycje okazjonalne i świąteczne, dobór kwiatów i dodatków, budowa i struktura kwiatów, aranżacje kwiatowe, sztuka układania bukietów, wiązanek i wieńców, wystrój wnętrz przy pomocy kompozycji kwiatowych.

  • Szkolenie zawodowe pracownik administracyjno-biurowy (w szkoleniu będzie brało udział 10 uczestników projektu) – zasady prowadzenia kancelarii, zasady obiegu dokumentów, tworzenie dokumentacji, procedury i regulaminy, negocjacje, obsługa urządzeń biurowych, obsługa komputera.

 

ZAJĘCIA PROWADZONE W RAMACH PROJEKTU SĄ BEZPŁATNE !!!

Dodatkowe informacje